Môn Toán Lớp 6: ” 20:[7.(x-3)-2^2]=2 ” giúp em với ạaaa

Môn Toán Lớp 6: ” 20:[7.(x-3)-2^2]=2 ” giúp em với ạaaa

Môn Toán Lớp 6: ” 20:[7.(x-3)-2^2]=2 ” giúp em với ạaaa

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: ” 20:[7.(x-3)-2^2]=2 ” giúp em với ạaaa”

 1.     20:[7.(x-3)-2^2]=2
  ⇒ 20:(7x-21-4)=2
  ⇒ 20:(7x-25)=2
  ⇒       7x-25 =20:2
  ⇒       7x-25 = 10
  ⇒       7x      =10+25
  ⇒       7x      =35
  ⇒        x       = 35:7
  ⇒        x       = 5
  Vậy, x=5.
  $#nhatminhbuithien2010$

  Trả lời

Viết một bình luận