Môn Toán Lớp 6: 1 / 1 x 3 + 1 / 3 x 5 + 1 / 5 x 7 +…..+ 1 / X x ( X x 2 ) = 20 / 41

Môn Toán Lớp 6: 1 / 1 x 3 + 1 / 3 x 5 + 1 / 5 x 7 +…..+ 1 / X x ( X x 2 ) = 20 / 41

Môn Toán Lớp 6: 1 / 1 x 3 + 1 / 3 x 5 + 1 / 5 x 7 +…..+ 1 / X x ( X x 2 ) = 20 / 41

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 1 / 1 x 3 + 1 / 3 x 5 + 1 / 5 x 7 +…..+ 1 / X x ( X x 2 ) = 20 / 41”

 1. 1/(1×3)+1/(3×5)+1/(5×7)+…+1/(x×(x+2))=20/41
  ⇒1/2(1-1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+…+1/x-1/(x+2))=20/41
  ⇒1/2(1-1/(x+2))=20/41
  ⇒1/2-1/2×1/(x+2)=20/41
  ⇒1/2×1/(x+2)=1/2-20/41
  ⇒1/2×1/(x+2)=1/82
  ⇒1/(x+2)=1/82:1/2
  ⇒1/(x+2)=1/41
  ⇒x+2=41
  ⇒x=41-2
  ⇒x=39
  Vậy x=39

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1/{1 xx 3} + 1/{3 xx 5} + 1/{5 xx 7} + … + 1/{x xx (x xx 2)} = 20/41
    = 1/1 – 1/3 + 1/3 – 1/5 + 1/5 – 1/7 + … 1/x – 1/{x + 2} = 20/41
  1 – 1/{x + 2} = 20/41
  1/{x + 2} = 1 – 20/41
  1/{x + 2} = 21/41
  1 xx 41 = (x + 2) xx 1
  41 = (x + 2) xx 1
  41 : 1 = x + 2
  41 = x + 2
  41 – 2 = x
  39 = x
  Vậy: x = 39
  color[pink][#Ruki]

  Trả lời

Viết một bình luận