Môn Toán Lớp 5: Trung bình cộng của 3 số bằng 123. Biết số thứ nhất bằng 96, số thứ hai bằng 140. Tìm số thứ ba.

Môn Toán Lớp 5: Trung bình cộng của 3 số bằng 123. Biết số thứ nhất bằng 96, số thứ hai bằng 140. Tìm số thứ ba.

Môn Toán Lớp 5: Trung bình cộng của 3 số bằng 123. Biết số thứ nhất bằng 96, số thứ hai bằng 140. Tìm số thứ ba.Viết một bình luận