Môn Toán Lớp 5: Tính nhanh 7,35 x 4 + 7,35 x 0,6 + 10 x 2,65

Môn Toán Lớp 5: Tính nhanh 7,35 x 4 + 7,35 x 0,6 + 10 x 2,65

Môn Toán Lớp 5: Tính nhanh
7,35 x 4 + 7,35 x 0,6 + 10 x 2,65Viết một bình luận