Môn Toán Lớp 5: Tìm một phân số bằng phân số 51/85 , biết tổng của tử số và mẫu số là 360? giúp mik với , ghi tóm tắt lời giải rõ ràng nha , mik cảm ơn

Môn Toán Lớp 5: Tìm một phân số bằng phân số 51/85 , biết tổng của tử số và mẫu số là 360? giúp mik với , ghi tóm tắt lời giải rõ ràng nha , mik cảm ơn

Môn Toán Lớp 5: Tìm một phân số bằng phân số 51/85 , biết tổng của tử số và mẫu số là 360? giúp mik với , ghi tóm tắt lời giải rõ ràng nha , mik cảm ơn

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Tìm một phân số bằng phân số 51/85 , biết tổng của tử số và mẫu số là 360? giúp mik với , ghi tóm tắt lời giải rõ ràng nha , mik cảm ơn”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: 51/85 = 3/5
  Ta có sơ đồ
  Tử số:     |-|-|-|  
                                                                    } 360  
  Mẫu số:  |-|-|-|-|-|   
  Tổng số phần bằng nhau là:
  5 + 3 = 8 (phần)
  Tử số là:
  360 : 8 x 3 = 135
  Mẫu số là:
  360 – 135 = 225
  Vậy phân số đó là  : 135/225

  Trả lời
 2.          85/51 = 5/3
  Tổng số phần bằng nhau là:
  5 + 3 = 8 (phần)
  Tử số của phân số đó là:
  360 : 8 x 3 = 135
  Mẫu số của phân số đó là:
  360 – 135 = 225
  Vậy phân số đó : 135/225.
  #nguyendanggiabao  

  Trả lời

Viết một bình luận