Môn Toán Lớp 5: tìm hai số biết lấy số lớn chia cho số bé được thương là 4 tỉ 4/1 biết số lớn hơn số bé 300 đơn vị

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5: tìm hai số biết lấy số lớn chia cho số bé được thương là 4 tỉ 4/1 biết số lớn hơn số bé 300 đơn vị

Trả Lời

 1. Ta có sơ đồ:
         Số bé  : ,_____,
         Số lớn : ,_____,_____,_____,_____,
                                _____300______
   Hiệu số phần bằng nhau là: 4-1=3(phần)
   Số bé là: 300 : 3 = 100
   Số lớn là: 100 x 4 = 400
                         Đáp số: số bé: 100
                                      số lớn: 400
   * Công thức tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ:
        b1: Vẽ sơ đồ
        b2: Tìm hiệu số phần bằng nhau
        B3: Tìm số bé= ( hiệu của 2 số : hiệu số phần bằng nhau) x số phần số bé
              Tìm số lớn= số bé + hiệu của 2 số

  Trả lời

Viết một bình luận