Môn Toán Lớp 5: Quýt ngon mỗi quả chia ba Cam ngon mỗi quả bổ ra làm mười Mỗi người một miếng chia đều Bổ mười bảy quả trăm người đủ chia Hỏi có bao nh

Môn Toán Lớp 5: Quýt ngon mỗi quả chia ba Cam ngon mỗi quả bổ ra làm mười Mỗi người một miếng chia đều Bổ mười bảy quả trăm người đủ chia Hỏi có bao nh

Môn Toán Lớp 5: Quýt ngon mỗi quả chia ba
Cam ngon mỗi quả bổ ra làm mười
Mỗi người một miếng chia đều
Bổ mười bảy quả trăm người đủ chia
Hỏi có bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt?Viết một bình luận

test_ai