Môn Toán Lớp 5: Phần I: Trắng nghiệm (3 đ): Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng Bài 1. (0,5đ): Chữ số 8 trong số 17,308 thuộc hàng nào? A. Hàng đơn vị

Môn Toán Lớp 5: Phần I: Trắng nghiệm (3 đ): Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng Bài 1. (0,5đ): Chữ số 8 trong số 17,308 thuộc hàng nào? A. Hàng đơn vị

Môn Toán Lớp 5: Phần I: Trắng nghiệm (3 đ): Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng
Bài 1. (0,5đ): Chữ số 8 trong số 17,308 thuộc hàng nào? A. Hàng đơn vị B. Hàng trăm C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn
Bài 2. (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 12m3 40dm” …m³
A. 12,4
B. 12,004
C. 12,040
D. 1240
Bài 3.(0,5 đ): Số thập phân thích hợp để điển vào chỗ chấm: 15 phút ….giờ
A. 2,5
B. 0,25
C. 5,2
Bài 4. (0,5đ): Một hình thang có độ dài hai đủy lần lượt là 26cm và 64cm, chiều cao là
7,2 dm. Diện tích hình thang là
A. 3240 cm²
B. 3420 cm²
C. 2430 cm²
Bài 5. (0,5đ): Số thích hợp vào chỗ chấm: 2,4 giờ phút
D. 2043 cm²
A.90 phút
B. 120 phút
D. 144 phút
Bài 6. (0,5đ): Thể tích hình hộp chữ nhật có c , dài 9dm, chiều rộng 8dm, chiều cao 6dm
là:
A. 432 dm¹
B. 432 dm
C. 432 dm²
D. 4,32 dm¹
Phần II. Tự luận
Bài 1: Đặt tính rồi tinh (2 điểm)
a) 3giờ 9 phút + 8 giờ 12 phút
c) 3 phút 15 giây x
Bài 2: Tìm y (2 điểm)
b) 15 giờ 42 phút -7 giờ 30 phút
d) 18 giờ 36 phút: 6
Bài 3: (2 điểm)
b) y: 4,7 12,8
Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 80m, đáy nhỏ bằng – đáy lớn, chiều cao bằng
trung bình cộng của hai đáy. Trên mạnh đất đỏ, người ta sử dụng 35% diện tích để trồng rau.
Hỏi:
a) Diện tích mảnh đất đỏ là bao nhiêu mét vuông?
b) Diện tích trồng rau là bao nhiêu mét vuông? Bài 4: Tỉnh nhanh (1 điểm)
a) 312 x 425 +312 x 574 +312
b) 1235 x 6789 x (630-315 x 2)Viết một bình luận

test_ai