Môn Toán Lớp 5: Tổng 2 số là 150 thương của 2 số là 4. Tìm 2 số đó

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5:

Tổng 2 số là 150 thương của 2 số là 4. Tìm 2 số đó

Trả Lời

 1. $\textit{[ Bạn Tham Khảo ]}$
                                          Giải :
  Tổng số phần bằng nhau là :
              1+4=5 (phần)
  Số bé là :
              150:5xx1=30
  Số lớn là :
               150-30=120
                           Đáp số : Số bé : 30
                                         Số lớn : 120

  Trả lời

Viết một bình luận