Môn Toán Lớp 5: Tìm phân số có giá trị bằng 2. nếu thêm 8 ở tử số và bớt 8 ở mẫu số thì ta được phân số mới có giá trị bằng 7/2

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5:

Tìm phân số có giá trị bằng 2. nếu thêm 8 ở tử số và bớt 8 ở mẫu số thì ta được phân số mới có giá trị bằng 7/2

Trả Lời

Viết một bình luận