Môn Toán Lớp 5: Một hình hộp lập phương có diện tích một mặt là 16 cm2.Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hộp đó?

Môn Toán Lớp 5: Một hình hộp lập phương có diện tích một mặt là 16 cm2.Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hộp đó?

Môn Toán Lớp 5:

Một hình hộp lập phương có diện tích một mặt là 16 cm2.Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hộp đó?Viết một bình luận