Môn Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 35, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 3375. Tìm tích đúng? He

Môn Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 35, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 3375. Tìm tích đúng? He

Môn Toán Lớp 5:

Khi nhân một số với 35, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 3375. Tìm tích đúng?

Help me ️

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 35, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 3375. Tìm tích đúng? He”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên thừa số đã cho chuyển thành:
  3+5=8
  Gọi thừa số còn lại là x
  Ta có:
  x×35-x×8=3375
  x×(35-8)=3375
  x×27=3375
  x=3375:27
  x=125
  Tích đúng là:
  125xx35=4375
  Đáp số: 4375.
  #Ph.
   

  Trả lời
 2. Khi nhân một số với 3,5 , một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột nên :
  Tích riêng thứ nhất bằng 0,5 lần thừa số thứ nhất.
  Tích riêng thứ hai  bằng 0,3 lần thừa số thứ nhất.
  Giải :  
  Tích sai gồm :
  0,5 + 0,3 = 0,8 (lần thừa số thứ nhất) 
  Tích sai đã bị giảm đi là :
  3,5 – 0,8 = 2,7 (lần thừa số thứ nhất) 
  Thừa số thứ nhất là :
  3375 : 2,7 = 1250  
  Tích đúng là :
  1250 xx 3,5 = 4375  
  Đáp số : …
  #Kid
   

  Trả lời

Viết một bình luận