Môn Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 35, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 3375. Tìm tích đúng? He

Môn Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 35, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 3375. Tìm tích đúng? He

Môn Toán Lớp 5:

Khi nhân một số với 35, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 3375. Tìm tích đúng?

Help me ️Viết một bình luận

test_ai