Môn Toán Lớp 5: Giúp tui vs cần gấp:(((???????? Toán: Bài 1: Một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều d i 1,2m mét; chiều rộng

Môn Toán Lớp 5: Giúp tui vs cần gấp:(((???????? Toán: Bài 1: Một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều d i 1,2m mét; chiều rộng

Môn Toán Lớp 5:

Giúp tui vs cần gấp:(((????????

Toán: Bài 1: Một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều d i 1,2m mét; chiều rộng 0,8m v

chiều cao 9m Tính diện tích tôn l m thùng( không tính mép hàn)

Bài 2: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 140 m2

. Chiều Dài hơn chiều rộng 2m, chiều cao 5m Tính

diện tích to n phần hình hộp chữ nhật đóViết một bình luận