Môn Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính 12,45 × 3,6 15,75 : 3,3

Môn Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính 12,45 × 3,6 15,75 : 3,3

Môn Toán Lớp 5:

Đặt tính rồi tính

12,45 × 3,6 15,75 : 3,3Viết một bình luận

test_ai