Môn Toán Lớp 5: Câu 1. Một cái quạt điện được bán với giá 960 000 đồng thì được lãi 20% theo giá bán. Tính giá gốc của cái quạt điện?

Môn Toán Lớp 5: Câu 1. Một cái quạt điện được bán với giá 960 000 đồng thì được lãi 20% theo giá bán. Tính giá gốc của cái quạt điện?

Môn Toán Lớp 5:

Câu 1. Một cái quạt điện được bán với giá 960 000 đồng thì được lãi 20% theo giá bán. Tính giá gốc của cái quạt điện?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Câu 1. Một cái quạt điện được bán với giá 960 000 đồng thì được lãi 20% theo giá bán. Tính giá gốc của cái quạt điện?”

 1.            
  Tỉ số phần trăm của cái quạt điện là :
      100% – 20% = 80%
  Giá gốc của cái quạt điện là :
         960.000 :100 xx 80 = 768.000 (đồng)
               Đáp số : 768.000 đồng
   

  Trả lời

Viết một bình luận