Môn Toán Lớp 5: Cá voi lớn có thể bơi với vận tốc 30 km/giờ . Hỏi với vận tốc đó cá voi lớn trong 1 giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Môn Toán Lớp 5: Cá voi lớn có thể bơi với vận tốc 30 km/giờ . Hỏi với vận tốc đó cá voi lớn trong 1 giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Môn Toán Lớp 5:

Cá voi lớn có thể bơi với vận tốc 30 km/giờ . Hỏi với vận tốc đó cá voi lớn trong 1 giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

15Viết một bình luận