Môn Toán Lớp 5: 6dm3 21cm3 ….. dm3 là: A. 6021. B. 6,021. C. 60,21. D.602,1

Môn Toán Lớp 5: 6dm3 21cm3 ….. dm3 là: A. 6021. B. 6,021. C. 60,21. D.602,1

Môn Toán Lớp 5:

6dm3 21cm3 ….. dm3 là:

A. 6021. B. 6,021. C. 60,21. D.602,1

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 6dm3 21cm3 ….. dm3 là: A. 6021. B. 6,021. C. 60,21. D.602,1”

Viết một bình luận