Môn Toán Lớp 5: Năm 2015 con 10 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi năm tổng số tuổi của mẹ và con bằng 60 tuổi là năm nào?

Môn Toán Lớp 5: Năm 2015 con 10 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi năm tổng số tuổi của mẹ và con bằng 60 tuổi là năm nào?

Môn Toán Lớp 5: Năm 2015 con 10 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi năm tổng số tuổi
của mẹ và con bằng 60 tuổi là năm nào?



Viết một bình luận