Môn Toán Lớp 5: một thửa ruoọng hình thang có đáy lớn 72m , đáy bé 44m , chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . trên hửa ruộng đó người ta trồng lúa

Môn Toán Lớp 5: một thửa ruoọng hình thang có đáy lớn 72m , đáy bé 44m , chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . trên hửa ruộng đó người ta trồng lúa

Môn Toán Lớp 5: một thửa ruoọng hình thang có đáy lớn 72m , đáy bé 44m , chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . trên hửa ruộng đó người ta trồng lúa , cứ 100m vuông thu dc 60kg thóc . hỏi diện tích thửa ruộng là bao nhiêu mét vuông
A. cả thửa ruộng được bao nhiêu tấn thóc

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một thửa ruoọng hình thang có đáy lớn 72m , đáy bé 44m , chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . trên hửa ruộng đó người ta trồng lúa”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều cao thửa ruộng đó là :
     ( 72 + 44 ) : 2 = 58 ( m )
  Diện tích thử ruộng đó là : 
       (72 + 44) × 58 : 2 = 3364 ( m^2)
  a, Cả thửa ruộng được số tấn thóc là : 
         3364 : 100 × 60 = 2018,4 ( kg )
                   Đáp số : 2018,4 kg thóc

  Trả lời
 2. Chiều cao thửa ruộng hình thang là:
     (72+44): 2= 58 (m)
  Diện tích thửa ruộng hình thang là:
    (72+44) x 58 :2=3422(m²)
  3422 m² gấp 100m² số lần là:
    3422:100=34,22(lần)
  Cả thửa ruộng được bao nhiêu tấn thóc là:
    60 x 34,22=2053,2(kg)=2,0532(tấn)
                         Đ/S

  Trả lời

Viết một bình luận