Môn Toán Lớp 5: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Môn Toán Lớp 5: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Môn Toán Lớp 5: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   __ Giải đáp __
  170km.
  __ Giải thick ( Công thức ) __
  $\textit{s = v x t}$
  __ Tóm tắt __
  v = 42,5 km/giờ
  t= 4 giờ
  v:… km?
  __ Bài giải __
  Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
  42,5 × 4 = 170 (km)
                      Đáp số: 170km.
                 ___warhuyvn___

  Trả lời

Viết một bình luận