Môn Toán Lớp 5: Một hình lập phương có diện tích xung quanh 400cm2 . Tính diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh gấp đôi cạnh hình lập phương

Môn Toán Lớp 5: Một hình lập phương có diện tích xung quanh 400cm2 . Tính diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh gấp đôi cạnh hình lập phương

Môn Toán Lớp 5: Một hình lập phương có diện tích xung quanh 400cm2
. Tính diện tích toàn phần của hình
lập phương có cạnh gấp đôi cạnh hình lập phương đó.
b) Một hình lập phương có thể tích bằng 216cm3
. Tính diện tích toàn phần hình lập phương đóViết một bình luận