Môn Toán Lớp 5: Một đội công nhân chuyển gạo vào 3 cái kho hết 4 giờ 10 phút. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất là 1 giờ 56 phút, thời gian chuyển

Môn Toán Lớp 5: Một đội công nhân chuyển gạo vào 3 cái kho hết 4 giờ 10 phút. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất là 1 giờ 56 phút, thời gian chuyển

Môn Toán Lớp 5: Một đội công nhân chuyển gạo vào 3 cái kho hết 4 giờ 10 phút. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất là 1 giờ 56 phút, thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai là 1 giờ 30 phút. Hỏi thời gian chuyển gạo vào kho thứ ba là bao lâu?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một đội công nhân chuyển gạo vào 3 cái kho hết 4 giờ 10 phút. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất là 1 giờ 56 phút, thời gian chuyển”

 1. thời gian chuyển gạo của hai kho thứ nhất và kho thứ hai là : 
  1 giờ 30 phút +1 giờ 50 phút =3 giờ 20 phút 
  thời gian chuyển vào kho thứ ba là :
  4 giờ 10 phút -3 giờ 20 phút =50 phút 
  đ/s :50 phút
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. $\text{#Chanh}$
  Thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất và kho thứ hai là :
  1 giờ 56 phút + 1 giờ 30 phút = 3 giờ 26 phút
  Thời gian chuyển gạo vào kho thứ ba là :
  4  giờ 10 phút – 3 giờ 26 phút = 44 phút
  Đáp số : 44 phút

  Trả lời

Viết một bình luận