Môn Toán Lớp 5: Một bà mang đi chợ một số trứng lần đầu bán 1/2 số trứng .lần 2 bán 2/3 số trứng còn lại sau lần đầu lần thứ 3 bán nốt 20 quả thì hết .

Môn Toán Lớp 5: Một bà mang đi chợ một số trứng lần đầu bán 1/2 số trứng .lần 2 bán 2/3 số trứng còn lại sau lần đầu lần thứ 3 bán nốt 20 quả thì hết .

Môn Toán Lớp 5: Một bà mang đi chợ một số trứng lần đầu bán 1/2 số trứng .lần 2 bán 2/3 số trứng còn lại sau lần đầu lần thứ 3 bán nốt 20 quả thì hết .Hỏi bà mang đi chợ bao nhiêu quả trứng ?Viết một bình luận