Môn Toán Lớp 5: mẫu 20 phút = 20/60=1/3 giờ a 40 phút = ..giờ… giờ 25 phút =.. giờ … giờ b, 140 phút =…giờ … giờ 125 phút =…giờ … giờ

Môn Toán Lớp 5: mẫu 20 phút = 20/60=1/3 giờ a 40 phút = ..giờ… giờ 25 phút =.. giờ … giờ b, 140 phút =…giờ … giờ 125 phút =…giờ … giờ

Môn Toán Lớp 5: mẫu 20 phút = 20/60=1/3 giờ
a 40 phút = ..giờ… giờ
25 phút =.. giờ … giờ
b, 140 phút =…giờ … giờ
125 phút =…giờ … giờ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: mẫu 20 phút = 20/60=1/3 giờ a 40 phút = ..giờ… giờ 25 phút =.. giờ … giờ b, 140 phút =…giờ … giờ 125 phút =…giờ … giờ”

Viết một bình luận