Môn Toán Lớp 5: Lượng nước trong quả thơm tươi là 9% . Bà Năm lấy 180 kg quả thơm đem sấy khô thì khổi lượng giảm đi 12 kg . Tính tỉ số phần trăm l

Môn Toán Lớp 5: Lượng nước trong quả thơm tươi là 9% . Bà Năm lấy 180 kg quả thơm đem sấy khô thì khổi lượng giảm đi 12 kg . Tính tỉ số phần trăm l

Môn Toán Lớp 5: Lượng nước trong quả thơm tươi là 9% . Bà Năm lấy 180 kg quả thơm đem sấy khô thì khổi lượng giảm đi 12 kg . Tính tỉ số phần trăm lượng nước trong quả thơm đã sấy khô và quả thơm tươiViết một bình luận

test_ai