Môn Toán Lớp 5: Lúc 8 giờ, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Quãng đường AB dài 90km, dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi người đó đến B

Môn Toán Lớp 5: Lúc 8 giờ, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Quãng đường AB dài 90km, dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi người đó đến B

Môn Toán Lớp 5: Lúc 8 giờ, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Quãng đường AB dài 90km, dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Lúc 8 giờ, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Quãng đường AB dài 90km, dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi người đó đến B”

 1. – Thời gian để đi từ A đến B với vận tốc 40 km/ giờ là :
  90 : 40 = 2,25 ( giờ )
  Đổi 2,25 giờ = 2 giờ 15 phút
  – Người đó đến B lúc :
  8 giờ + 2 giờ 15 phút + 15 phút = 10 giờ 30 phút
  Đáp số : …

  Trả lời
 2. Đổi : 15  phút = 0,25 giờ
  Thời gian người đó đi đến B không tính thời gian nghỉ là :
    90 : 40 = 2.25 ( giờ )
  Thời gian người đó đi đến B tính cả thời gian nghỉ là :
    2,25 + 0,25 = 2,5  giờ = 2  giờ  30  phút
    Người đó đến B lúc :
    8  giờ + 2  giờ  30  phút = 10  giờ  30  phút
        Đáp số : 10  giờ  30  phút
  $#nybnjessica1984$

  Trả lời

Viết một bình luận