Môn Toán Lớp 5: lúc 7 giờ 15 phút , tuấn đi từ nhà về quê với vận tốc 24 km/giờ . Cùng lúc ấy cậu của tuấn từ quê lên nhà tuấn với vận tốc nhanh hơn vậ

Môn Toán Lớp 5: lúc 7 giờ 15 phút , tuấn đi từ nhà về quê với vận tốc 24 km/giờ . Cùng lúc ấy cậu của tuấn từ quê lên nhà tuấn với vận tốc nhanh hơn vậ

Môn Toán Lớp 5: lúc 7 giờ 15 phút , tuấn đi từ nhà về quê với vận tốc 24 km/giờ . Cùng lúc ấy cậu của tuấn từ quê lên nhà tuấn với vận tốc nhanh hơn vận tốc của tuấn là 18 km / giờ . Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ ? Biết nhà cách quê 88 km nhanh giúp mình nhaViết một bình luận