Môn Toán Lớp 5: Đặt một câu ghép sử dụng quan hệ từ nói về quê hương Xác định chủ ngữ vị ngữ của câu vừa đặt

Môn Toán Lớp 5: Đặt một câu ghép sử dụng quan hệ từ nói về quê hương Xác định chủ ngữ vị ngữ của câu vừa đặt

Môn Toán Lớp 5: Đặt một câu ghép sử dụng quan hệ từ nói về quê hương Xác định chủ ngữ vị ngữ của câu vừa đặtViết một bình luận