Môn Toán Lớp 5: Có tất cả 1800 viên gạch như nhau được xếp thành hai chồng gạch . Chồng thứ nhất có thể tích bằng 2/3 thể tích chồng gạch thứ hai . Hỏi

Môn Toán Lớp 5: Có tất cả 1800 viên gạch như nhau được xếp thành hai chồng gạch . Chồng thứ nhất có thể tích bằng 2/3 thể tích chồng gạch thứ hai . Hỏi

Môn Toán Lớp 5: Có tất cả 1800 viên gạch như nhau được xếp thành hai chồng gạch . Chồng thứ nhất có thể tích bằng 2/3 thể tích chồng gạch thứ hai . Hỏi mỗi chồng gạch có thể tích bao nhiêu mét khối , biết rằng thể tích mỗi viên là 1 dm3 .Viết một bình luận