Môn Toán Lớp 5: Câu 3: (1 điểm) Cho hình lập phương M có cạnh bằng 45dm. a) Diện tích xung quanh của hình lập phương M là: A. 810dm2 B. 81

Môn Toán Lớp 5: Câu 3: (1 điểm) Cho hình lập phương M có cạnh bằng 45dm. a) Diện tích xung quanh của hình lập phương M là: A. 810dm2 B. 81

Môn Toán Lớp 5: Câu 3: (1 điểm) Cho hình lập phương M có cạnh bằng 45dm.
a) Diện tích xung quanh của hình lập phương M là:
A. 810dm2 B. 8100dm3 C. 810dm3 D. 8100dm2
b) Thể tích của hình lập phương M có đơn vị đo mét khối là :
A. 911,25dm3 B. 91,125m3 C. 911,25m3 D. 91,125dm3
II. TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu 4: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức:
a) 45,75 + 25,5 × 3,5 – 35 b) 166,32 : 46,2 + 16 × 0,4
Câu 5: (1 điểm) Tìm x.
a) x × 8,3 = 46,08 + 0,4 b) 35,7 : x = 5,1 : 2
Câu 6: Một cái hộp bằng nhựa không có nắp có chiều dài 20cm, chiều rộng 15cm và chiều cao 12cm.
a) Tính diện tích nhựa đủ để làm hộp đó ?
b) Tính thể tích nước trong hộp nếu chỉ đổ nước bằng 75% chiều cao của hộp ?
Câu 7: (1 điểm) Bạn Hùng đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ đến trường và đi hết 15 phút. Tính quãng đường từ nhà bạn Hùng đến trường ?
Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
45,34 × 111 =…………………………………………………………………………………………………..
GIÚP MN VỚI ;-;Viết một bình luận

test_ai