Môn Toán Lớp 5: Câu 2. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 40cm, chiều cao 2dm là: A. 20dm2 B. 40cm2 C. 40dm2 D. 9

Môn Toán Lớp 5: Câu 2. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 40cm, chiều cao 2dm là: A. 20dm2 B. 40cm2 C. 40dm2 D. 9

Môn Toán Lớp 5: Câu 2. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 40cm, chiều cao 2dm là: A. 20dm2 B. 40cm2 C. 40dm2 D. 92dm2
Câu 3. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m; chiều rộng 5dm và chiều cao 12dm là: A. 630dm2 B. 7,2m2 C. 156m2 D. 480dm2
Ghi cả cách làm giúp mik nheViết một bình luận

test_ai