Môn Toán Lớp 5: câu 1. hai thành phố a và b cách nhau 252 km lúc 7 giờ một xe máy đi từ a tới b với v 40 km tới 8 giờ 30 phút một ô tô đi từ a về b với

Môn Toán Lớp 5: câu 1. hai thành phố a và b cách nhau 252 km lúc 7 giờ một xe máy đi từ a tới b với v 40 km tới 8 giờ 30 phút một ô tô đi từ a về b với

Môn Toán Lớp 5: câu 1. hai thành phố a và b cách nhau 252 km lúc 7 giờ một xe máy đi từ a tới b với v 40 km tới 8 giờ 30 phút một ô tô đi từ a về b với v 65 km . hỏi
a) xe ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?
b) chỗ hai xe gặp nhau cách b bao nhiêu ki-lô-mét?
câu 2. quãng đường AB dài 215km, lúc 8 giờ 15 phút, một xe tải đi từ a đến b với vận tốc 48 km/giờ.đến 9 giờ, một ô tô con cũng đi từ a đến b với vận tốc 72 km/giờ. hỏi
a) ô tô con đuổi kịp xe tải lúc mấy giờ ?
b) chỗ hai xe gặp nhau cách b bao nhiêu ki – lô – mét ?Viết một bình luận