Môn Toán Lớp 5: Bài 1: Tìm hai số tự nhiên, biết rằng nếu cả hai số đó đều gấp lên 4 lần thì được hai số mới cho tổng bằng 816 và tỷ số bằng 1/5.

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5: Bài 1: Tìm hai số tự nhiên, biết rằng nếu cả hai số đó đều gấp lên 4 lần thì được hai số mới cho tổng bằng 816 và tỷ số bằng 1/5.

Trả Lời

 1. $\textit{[ Bạn Tham Khảo ]}$
                                                Giải :
  Giá trị 1 phần là :
                 816:(5+1)=136
  Số bé là :
                   136xx1:4=34
  Số lớn là :
                     134xx5:4=170
                                     Đáp số : Số bé : 34
                                                   Số lớn : 170
   

  Trả lời

Viết một bình luận