Môn Toán Lớp 5: Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 1,5 giờ = …… phút 300 giây = …. giờ 2 giờ 15 phút = ….gi

Môn Toán Lớp 5: Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 1,5 giờ = …… phút 300 giây = …. giờ 2 giờ 15 phút = ….gi

Môn Toán Lớp 5: Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
1,5 giờ = …… phút 300 giây = …. giờ

2 giờ 15 phút = ….giờ 1,5 giờ = …… phút

0,75 ngày = ….. phút 360 giây = …. giờ
2 giờ 15 phút = giờ 1/4 giờ = ………. phút
5/6 phút = ….. giây 1/3 ngày = ………… phút
7/10 phút = …. giây

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 1,5 giờ = …… phút 300 giây = …. giờ 2 giờ 15 phút = ….gi”

 1. Bài 1:
  1,5 giờ = 90 phút                                        300 giây = 0,083 giờ 
  2 giờ 15 phút = 2,25 giờ                              1,5 giờ = 90 phút 
  0,75 ngày = 1080 phút                                  360 giây = 0,1 giờ 
  2 giờ 15 phút = 2,25 giờ                                 1/4 giờ = 15 phút 
  5/6 phút = 50 giây                                        1/3 ngày = 480 phút 
  7/10 phút = 42 giây 

  Trả lời
 2. 1,5 phút = 1,5 × 60 = 90 phút
  300 giây =300 : 120 = 2,5 giờ
  2 giờ 15 phút = 2 + 15 : 60 = 2 + 0,25 = 2,25 giờ
  1,5 phút = 1,5 × 60 = 90 phút
  0,75 ngày = 0,75 × 24 × 60 = 1080 phút
  360 giây = 360 : 120 = 3 giờ
  2 giờ 15 phút = 2 + 15 : 60 = 2 + 0,25 = 2,25 giờ
  1/4 giờ = 1/4 × 60 = 15 phút
  5/6 phút = 5/6 × 60 = 50 giây
  1/3 ngày = 1/3 × 24 × 60 = 480 phút
  7/10 phút = 7/10 × 60 = 42 giây
  @ Kt lại nhé!!!Nhièu khi đầu óc hơi lú
   

  Trả lời

Viết một bình luận