Môn Toán Lớp 5: bác tư trồng hoa trong một khu vườn hình thang có đáy lớn 32m đáy bé ngắn hơn đáy lớn 8m và chiều cao bằng một nửa đáy lớn . hỏi khu v

Môn Toán Lớp 5: bác tư trồng hoa trong một khu vườn hình thang có đáy lớn 32m đáy bé ngắn hơn đáy lớn 8m và chiều cao bằng một nửa đáy lớn . hỏi khu v

Môn Toán Lớp 5: bác tư trồng hoa trong một khu vườn hình thang có đáy lớn 32m đáy bé ngắn hơn đáy lớn 8m và chiều cao bằng một nửa đáy lớn . hỏi khu vườn đó có diện tích bao nhiêu mViết một bình luận