Môn Toán Lớp 5: Anh an đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12km/giờ . Cùng lúc đó anh hoàng đi từ nhà đến trường bằng xe máy điện với vận tốc 18km

Môn Toán Lớp 5: Anh an đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12km/giờ . Cùng lúc đó anh hoàng đi từ nhà đến trường bằng xe máy điện với vận tốc 18km

Môn Toán Lớp 5: Anh an đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12km/giờ . Cùng lúc đó anh hoàng đi từ nhà đến trường bằng xe máy điện với vận tốc 18km/giờ đuổi theo anh An . Hỏi sau bao lâu thì anh hoàng đuổi kịp anh an , Biết nhà anh hoàng cách nhà anh an 2 km
A, 0,33 giờ
B, 20 phút
C, 0,3 giờ
D, 1 giờViết một bình luận

test_ai