Môn Toán Lớp 5: 48% của một số là 96, số đó là 200 Đúng hay sai giải chi tiết nx

Môn Toán Lớp 5: 48% của một số là 96, số đó là 200 Đúng hay sai giải chi tiết nx

Môn Toán Lớp 5: 48% của một số là 96, số đó là 200
Đúng hay sai
giải chi tiết nxViết một bình luận