Môn Toán Lớp 5: 4536329 + 563298 207612 – 34879 7686 nhân 387 509875 : 432 mọi chụp cho mình nha

Môn Toán Lớp 5: 4536329 + 563298 207612 – 34879 7686 nhân 387 509875 : 432 mọi chụp cho mình nha

Môn Toán Lớp 5: 4536329 + 563298
207612 – 34879
7686 nhân 387
509875 : 432
mọi chụp cho mình nha

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 4536329 + 563298 207612 – 34879 7686 nhân 387 509875 : 432 mọi chụp cho mình nha”

 1. a) 
     4536329 
  +
       563298
  ————-
     5099627
  b)
    207612
      34879
  ————
    172733
  c)
       7686
  X
         387
  ———–
       23058
     61488
   53802
  ———–
   2974482
  d) 
  509875 I 432
    778     I 118
    3467   I
        115 I

  Trả lời

Viết một bình luận