Môn Toán Lớp 5: 1.Cạnh hình lập phương thứ nhất hơn cạnh hình lập phương thứ hai là 4cm. Thể tích hình lập phương thứ nhất gấp 27 lần thể tích hình lập

Môn Toán Lớp 5: 1.Cạnh hình lập phương thứ nhất hơn cạnh hình lập phương thứ hai là 4cm. Thể tích hình lập phương thứ nhất gấp 27 lần thể tích hình lập

Môn Toán Lớp 5: 1.Cạnh hình lập phương thứ nhất hơn cạnh hình lập phương thứ hai là 4cm. Thể tích hình lập phương thứ nhất gấp 27 lần thể tích hình lập phương thứ hai. Diện tích toàn phần hình lập phương thứ nhất là…cm2
2.Một cửa hàng nhập về kho một số gạo, ngày thứ nhất bán được 2/7 số gạo trong kho. Ngày thứ hai bánđược 1/3 số gạo còn lại thì trong kho còn 300kg. Số gạo lúc đầu là:…kgViết một bình luận