Môn Toán Lớp 4: tổng của 2 số tự nhiên liên tiếp là 43 . Tìm 2 số đó

Môn Toán Lớp 4: tổng của 2 số tự nhiên liên tiếp là 43 . Tìm 2 số đó

Môn Toán Lớp 4: tổng của 2 số tự nhiên liên tiếp là 43 . Tìm 2 số đóViết một bình luận