Môn Toán Lớp 4: Tìm một số biết rằng khi chia số đó cho 67 thì dư 14, chia cho 64 thì dư 38, thương của hai phép chia bằng nhau. Ai trả lời đầu tiên mì

Môn Toán Lớp 4: Tìm một số biết rằng khi chia số đó cho 67 thì dư 14, chia cho 64 thì dư 38, thương của hai phép chia bằng nhau. Ai trả lời đầu tiên mì

Môn Toán Lớp 4: Tìm một số biết rằng khi chia số đó cho 67 thì dư 14, chia cho 64 thì dư 38, thương của hai phép chia bằng nhau.
Ai trả lời đầu tiên mình vote 5 sao nhéViết một bình luận