Môn Toán Lớp 4: Tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao tương ứng của hình bình hành là 9dm. Chiều cao ngắn hơn cạnh đáy 4cm. Tính diện tích hình bình hàn

Môn Toán Lớp 4: Tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao tương ứng của hình bình hành là 9dm. Chiều cao ngắn hơn cạnh đáy 4cm. Tính diện tích hình bình hàn

Môn Toán Lớp 4:

Tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao tương ứng của hình bình hành là 9dm. Chiều cao ngắn hơn cạnh đáy 4cm. Tính diện tích hình bình hành đóViết một bình luận