Môn Toán Lớp 4: Bài 1: Hai kho chứa 250 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Môn Toán Lớp 4: Bài 1: Hai kho chứa 250 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Môn Toán Lớp 4:

Bài 1: Hai kho chứa 250 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Bài 2: trên bãi cỏ có tất cả 35 con bò và trâu. Số trâu bằng 2/3 số bò. Hỏi trên bãi cỏ có bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò?

Bài 3: một sân vận động hình chữ nhật có chu vi là 400 m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của sân vận động đó.

Giải hộ em ạ

Em cảm ơn rất nhiều

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Bài 1: Hai kho chứa 250 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?”

 1. $\text{1.Số thóc ở kho thứ nhất là : }$
  $\text{250 : ( 3 + 2 ) x 3 = 150 ( tấn ) }$
  $\text{Số thóc ở kho thứ hai là : }$
  $\text{250 – 150 = 100 ( tấn ) }$
  $\text{Đ/S : …….}$
  $\text{2.Có số con trâu là : }$
  $\text{35 : ( 2 + 3 ) x 2 = 14 ( con ) }$
  $\text{Có số con bò là : }$
  $\text{35 – 14 = 21 ( con )  }$
  $\text{Đ/S : …….}$
  $\text{3.Nửa chu vi là : }$
  $\text{400 : 2 = 200 ( m ) }$
  $\text{Chiều rộng là : }$
  $\text{200 : ( 1 + 4 ) = 40 ( m ) }$
  $\text{Chiều dài là : }$
  $\text{200 – 40 = 160 ( m ) }$
  $\text{Đ/S : ………}$
  $\text{#Lynkk}$

  Trả lời
 2. $\text{Bài 1}$
  $\text{Tổng số phần bằng nhau là:}$
                     $3 + 2 = 5 ( phần )$
  $\text{Kho thứ nhất chứa số tấn thóc là:}$
                    $250 ÷ 5 × 3 = 150 ( tấn )$
  $\text{Kho thứ hai chứa số tấn thóc là:}$
                    $250 – 150 = 100 ( tấn )$
  $\text{Đ/s : Kho thứ nhất : 150 tấn,kho thứ hai : 100 tấn}$
  $\text{Bài 2}$
  $\text{Tổng số phần bằng nhau là:}$
                       $2 + 3 = 5 ( phần )$
  $\text{Có số con trâu là:}$
                  $35 ÷ 5 × 2 = 14 ( con )$
  $\text{Có số con bò là:}$
                 $35 – 14 = 21 ( con )$
  $\text{Đáp số : con trâu:14 con,con bò:21con}$
  $\text{Bài 3}$
  $\text{Nửa chu vi là:}$
                    $400 ÷ 2 = 200 ( m )$
  $\text{Tổng số phần bằng nhau là:}$
                     $1 + 4 = 5 ( phần )$
  $\text{Chiều dài là:}$
                     $200 ÷ 5 × 4 =  160 ( m )$
  $\text{Chiều rộng là:}$
                     $200 – 160 = 40 ( m )$
  $\text{Đáp số : chiều dài :160m,chiều rộng:40m}$
  $@anhvu19120122$
   

  Trả lời

Viết một bình luận