Môn Toán Lớp 4: 1. Rút gọn phân số 24 – – – 30 2. Mẫu số chubg

Môn Toán Lớp 4: 1. Rút gọn phân số 24 – – – 30 2. Mẫu số chubg

Môn Toán Lớp 4:

1. Rút gọn phân số 24

– – –

30

2. Mẫu số chubg của hai phân số 3 phần bảy và 4 phần chín là?Viết một bình luận