Môn Toán Lớp 4: lấy số tự nhiên liên tiếp bắt kỳ có thể nói có một số chia hêt cho 3 hay không tại sao

Môn Toán Lớp 4: lấy số tự nhiên liên tiếp bắt kỳ có thể nói có một số chia hêt cho 3 hay không tại sao

Môn Toán Lớp 4: lấy số tự nhiên liên tiếp bắt kỳ có thể nói có một số chia hêt cho 3 hay không tại sao

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: lấy số tự nhiên liên tiếp bắt kỳ có thể nói có một số chia hêt cho 3 hay không tại sao”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
     Lấy 3 (trở lên) số tự nhiên liên tiếp bất kì 
  -> thể nói có một số chia hết cho 3
     Lấy 1 (2) số tự nhiên liên tiếp bất kì 
  ->Nếu tổng của các hạng tử trong 1 số chia hết cho 3 
  ->Số đó chia hết cho 3 
  #Lian
  #Doanketlaneverchet

  Trả lời

Viết một bình luận