Môn Toán Lớp 4: Hai bể có tất cả 8400 lít dầu. số dầu ở bể thứ nhất bằng 3 phần 4 bể thứ hai. hỏi nỗi bể có bao nhiêu lít dầu?

Môn Toán Lớp 4: Hai bể có tất cả 8400 lít dầu. số dầu ở bể thứ nhất bằng 3 phần 4 bể thứ hai. hỏi nỗi bể có bao nhiêu lít dầu?

Môn Toán Lớp 4: Hai bể có tất cả 8400 lít dầu. số dầu ở bể thứ nhất bằng 3 phần 4 bể thứ hai. hỏi nỗi bể có bao nhiêu lít dầu?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Hai bể có tất cả 8400 lít dầu. số dầu ở bể thứ nhất bằng 3 phần 4 bể thứ hai. hỏi nỗi bể có bao nhiêu lít dầu?”

 1. $\text{Tóm tắt:}$
  $\text{Hai bể:}$ 8400l $\text{dầu}$
  $\text{Số dầu bể thứ nhất:}$ = 3/4 $\text{số dàu bể thứ hai}$
  $\text{Mỗi bể: …}$ l $\text{dầu?}$
  $\text{Giải:}$
  $\text{Số dầu ở bể thứ nhất là:}$
      8400 : ( 3 + 4 ) × 3 = 3600 ( l )
  $\text{Số dầu ở bể thứ hai là:}$
      8400 – 3600 = 4800 ( l )
              $\text{Đáp số: Bể thứ nhất:}$ 3600l $\text{dầu.}$
                           $\text{Bể thứ hai:}$ 4800l $\text{dầu.}$
  color{red}{#nguyenthuthuy2011}
   

  Trả lời
 2. bài 1 :                                           Bài giải :
  Ta có sơ đồ :
  bể 1 : /—/—/—/       } 8400 lít dầu
  bể 2 : /—/—/—/—/ }
                                  Tổng số phần bằng nhau là :
                                             3 + 4 = 7 ( phần )
                                    Bế thứ nhất có số lít đầu là :
                                      8400 : 7 x 3  = 3600 ( lít dầu )
                                    Bể thứ hai có số lít đầu là :
                                               8400 – 3600 =  4800 ( lít dầu )
                                                              Đáp số : bể 1 :  3600 lít dầu
                                                                            bể 2 :  4800 lít dầu
  bạn ơi cho mình : (câu trả lời hay nhất + 5 sao + cảm ơn ) đi

  Trả lời

Viết một bình luận