Môn Toán Lớp 4: Bài 1: Tính a) 1 x 2 x 3 x 6/3 x 4 x 5 x 12 b) 16 x 14 x 15/3 x 7 x 8 x 4

Môn Toán Lớp 4: Bài 1: Tính a) 1 x 2 x 3 x 6/3 x 4 x 5 x 12 b) 16 x 14 x 15/3 x 7 x 8 x 4

Môn Toán Lớp 4: Bài 1: Tính
a) 1 x 2 x 3 x 6/3 x 4 x 5 x 12
b) 16 x 14 x 15/3 x 7 x 8 x 4Viết một bình luận