Môn Toán Lớp 4: Ba đoàn xe chở gạo về kho. Đoàn thứ nhất có 3 xe, mỗi xe chở được 205kg. Đoàn thứ hai có 2 xe, mỗi xe chở được 410kg. Đoàn thứ ba có 5

Môn Toán Lớp 4: Ba đoàn xe chở gạo về kho. Đoàn thứ nhất có 3 xe, mỗi xe chở được 205kg. Đoàn thứ hai có 2 xe, mỗi xe chở được 410kg. Đoàn thứ ba có 5

Môn Toán Lớp 4: Ba đoàn xe chở gạo về kho. Đoàn thứ nhất có 3 xe, mỗi xe chở được 205kg. Đoàn thứ hai có 2 xe, mỗi xe chở được 410kg. Đoàn thứ ba có 5 xe, mỗi xe chở được 235kg. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam?Viết một bình luận