Môn Toán Lớp 4: x + 1/2 +x + 1/3+ x + 1/4 +x +1/5 = 103/45

Môn Toán Lớp 4: x + 1/2 +x + 1/3+ x + 1/4 +x +1/5 = 103/45

Môn Toán Lớp 4: x + 1/2 +x + 1/3+ x + 1/4 +x +1/5 = 103/45

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: x + 1/2 +x + 1/3+ x + 1/4 +x +1/5 = 103/45”

 1. Giải đáp:
  $x^{}$ $=^{}$ $\dfrac{181}{720}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $x^{}$ $+^{}$ $\dfrac{1}{2}$ $+^{}$ $x^{}$ $+^{}$ $\dfrac{1}{3}$ $+^{}$ $x^{}$ $+^{}$ $\dfrac{1}{4}$ $+^{}$ $x^{}$ $+^{}$ $\dfrac{1}{5}$ $=^{}$ $\dfrac{103}{45}$
  $⇔^{}$ $(^{}$ $x^{}$ $+^{}$ $x^{}$ $+^{}$ $x^{}$ $+^{}$ $x^{}$ $)^{}$ $+^{}$ $(^{}$ $\dfrac{1}{2}$ $+^{}$ $\dfrac{1}{3}$ $+^{}$ $\dfrac{1}{4}$ $+^{}$ $\dfrac{1}{5}$ $)^{}$  $=^{}$ $\dfrac{103}{45}$
  $⇔^{}$ $4x^{}$ $+^{}$ $\dfrac{77}{60}$ $=^{}$ $\dfrac{103}{45}$
  $⇔^{}$ $4x^{}$ $=^{}$ $\dfrac{103}{45}$ $-^{}$ $\dfrac{77}{60}$
  $⇔^{}$ $4x^{}$ $=^{}$ $\dfrac{181}{180}$
  $⇔^{}$ $x^{}$ $=^{}$ $\dfrac{181}{720}$
  Vậy $x^{}$ $=^{}$ $\dfrac{181}{720}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:x+1/2+x+1/3+x+1/4+x+1/5=103/45
  x+30/60+x+20/60+x+15/60+x+12/60=103/45
  x+(30/60+20/60+15/60+12/60)+x+x+x=103/45
  x+77/60+x+x+x=103/45
  4x+77/60=103/45
  4x=103/45-77/60
  4x=181/180
  x=(181/180)/4
  x=181/720

  Trả lời

Viết một bình luận