Môn Toán Lớp 3: Có 8440kg thóc đựng đều vào 5 thùng . Hỏi 6 thùng như vậy chứa bao nhiêu ki – lô – gam – thóc ?

Môn Toán Lớp 3: Có 8440kg thóc đựng đều vào 5 thùng . Hỏi 6 thùng như vậy chứa bao nhiêu ki – lô – gam – thóc ?

Môn Toán Lớp 3:

Có 8440kg thóc đựng đều vào 5 thùng . Hỏi 6 thùng như vậy chứa bao nhiêu ki – lô – gam – thóc ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: Có 8440kg thóc đựng đều vào 5 thùng . Hỏi 6 thùng như vậy chứa bao nhiêu ki – lô – gam – thóc ?”

Viết một bình luận